En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Pri-vatlivspolitikken lægges på klinikkens hjemmeside.

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon, som den enkelte praksis selv skal gennemgå og tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken.

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for medlemmernes an-vendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendel-se af materialet sker på medlemmernes eget ansvar og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset i Borup/Vibyborup Lægehus som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægehuset i Borup/Vibyborup Lægehus behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægehuset i Borup/Vibyborup Lægehus indsamler og behandler følgende typer af personoplys-ninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og soci-ale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”): 2

 Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scan-ningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

 Udarbejdelse af lægeerklæringer

 Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

 Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

 Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

 Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

 Afregningsformål

 Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databe-skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til sy-stemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indivi-der og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

o [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personop-lysningerne vil være, at Vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig. 3

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge-huse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

 Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patient-sikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og døds-fald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

 Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

 Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil hen-visningen er sendt.

 Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.

 Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videre-gives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

 Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelsty-relsen via FMK.

 Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

 I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives al-mindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al-mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sund-hedslovens kap. 9.

4

 Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslo-vens §60.

 Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reg-lerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af læge-midler særligt kap. 3.

 Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslo-vens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsda-tabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som pa-tient.

 Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående sam-tykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

 Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø-rende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på sam-tykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på sam-tykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 Compugroup Medical (XMO)

 DAK-E (digitale forløbsplaner)

 DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstat-ningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder 5

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplys-ninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (“profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [kontaktoplysninger på klinikken].

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægehuset i Borup og Vibyborup Lægehus

Hovedgaden 16

4140 Borup

Danmark

Dato: 01.06.2018

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Borup Konsultation Telefontid
Mandag 08.00-16.00 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-16.00 08.00-12.00
Onsdag 8.00 – 17.00 08.00-12.00
Torsdag 08.00-16.00 08.00-12.00
Fredag 08.00-16.00 08.00-12.00

Skranken lukker kl. 15.00

Viby Konsultation Telefontid
Mandag 08.00-16.00 08.00-12.00
Tirsdag 08.00-16.00 08.00-12.00
Onsdag 08.00-16.00 08.00-12.00
Torsdag 08.00-17.00 08.00-12.00
Fredag 08.00-16.00 08.00-12.00

Klinikken i Borup

Møllevej 17
4140 Borup
Tlf: 5752 6855

Klinikken i Viby

Dalen 27
4130 Viby Sj
Tlf: 5752 6855